Obchodní podmínky

Prague Local Friends s.r.o. přijímá rezervace za následujících podmínek:

1. Vaše smlouva s Prague Local Friends s.r.o.

Klienti přijímají podmínky v okamžiku platby, kdy vzniká smlouva mezi Prague Local Friends s.r.o. a klientem. Prague Local Friends s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli rezervaci podle svého uvážení. Smluvní vztah, včetně všech záležitostí, které z něho vyplývají, podléhá českému právu a výlučné jurisdikci českých soudů. Nemáme žádné právo měnit nebo vynechat některou z těchto podmínek nebo slíbit jakoukoli slevu či vrácení peněz.


2. Platba, zrušení rezervace, vrácení peněz a postup při zrušení rezervace

2.1 V případě privátních prohlídek je zaplacená záloha nevratná. Zůstatek všech splatných peněz, včetně jakýchkoli příplatků platných v danou dobu, musí být uhrazen na účet společnosti Prague Local Friends s.r.o. do data pro danou prohlídku uvedeného.

2.1. Storno poplatek / vrácení peněz v případě privátních prohlídek (v případě, že je zaplaceno předem): V případě storna dříve než 16 dnů před čerpáním služby budou účtovány pouze případné transakční poplatky a zbytek bude cele vrácen. // V případě storna 15-11 dnů před čerpáním služby bude účtován 50% poplatek z celé částky. // V případě storna 10 kalendářních dnů čerpáním služby  bude účtován 100% poplatek z celé částky (bez náhrady).

2.3 Storno poplatek / vrácení peněz v případě prohlídky Večerní Malá Strana & Pražský hrad (v případě, že je zaplaceno předem): V případě storna dříve než 2 dny před zahájením prohlídky budou účtovány pouze případné transakční poplatky a zbytek bude cele vrácen. // V případě storna později než 48 hodin před zahájením prohlídky bude účtován 100% poplatek z celé částky (bez náhrady).

3. Změny z vaší strany: V případě rezervace e-mailem musí být jakékoli změny původní rezervace potvrzeny e-mailem od odesílatele rezervace. Přestože bude vynaloženo veškeré přiměřené úsilí k přizpůsobení se změnám a dalším požadavkům, dostupnost nelze zaručit.

4. Změny z naší strany: Prague Local Friends s.r.o. budou vynakládat maximální úsilí k poskytování všech služeb tak, jak jsou inzerovány, uzavřením této smlouvy klient souhlasí s tím, že může být nezbytné nebo vhodné změnit trasu cesty nebo její obsah kvůli dočasně nevhodným podmínkám. Prague Local Friends s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo změnit některé prohlídky, služby nebo ceny popsané v nabídce a nahradit je alternativním řešením srovnatelné peněžní hodnoty bez náhrady a nepřijímá žádnou odpovědnost za případnou psychickou újmu způsobenou výsledkem těchto změn. Pokud bude nutná zásadní změna, Prague Local Friends s.r.o. bude informovat prostřednictvím webových stránek, e-mailu nebo telefonátem Klienta co nejdříve, před začátkem této prohlídky. Definice hlavních změn bude záviset na jednotlivých prohlídkách a okolnostech.

5. Zrušení rezervace z naší strany: Prague Local Friends s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit prohlídku za jakýchkoliv okolností, ale bude se snažit takové situaci vyhnout, pokud to není nezbytně nutné. V tomto případě bude částka Klientovi vrácena cele.

6. Věk, zdraví a účast: Prohlídky pořádané Prague Local Friends s.r.o. jsou prohlídky ve většine případu pěší. Očekává se tedy, že všichni klienti se před provedením rezervace ujistí, že jsou způsobilí a schopni dokončit itinerář prohlídky. Prague Local Friends s.r.o. si vyhrazuje absolutní právo odmítnout rezervaci podle svého uvážení. Klienti souhlasí s přijetím autority a rozhodnutí průvodců Prague Local Friends s.r.o. na naší prohlídce. Pokud se podle názoru takové osoby zdá, že zdraví nebo chování Klienta před začátkem nebo během prohlídky ohrožuje, nebo může ohrožovat, bezpečnost jeho nebo ostatních Klientů, případně narušovat kvalitu poskytované prohlídky, může být tento Klient z celé prohldíky nebo její části vyloučen.

9. Jednání v souladu se zákony ČR: Od všech účastníků prohlídek provozovaných Prague Local Friends s.r.o. se očekává, že se budou řídit platnými českými zákony a předpisy, a pokud tak neučiní, zbavuje se Prague Local Friends s.r.o. všech povinností, které by z jejich nerespektování Klientem mohly vzniknout. Prague Local Friends s.r.o. očekává, že klient bude brát ohled na ostatní Klienty. Pokud se podle názoru Prague Local Friends s.r.o. chová jakýkoli klient způsobem, který způsobuje nebo by mohl způsobit nebezpečí, obtěžování nebo strach jakékoli třetí straně nebo škodu na majetku, má Prague Local Friends s.r.o. právo ukončit poskytování služby dotčenému Klientovi. V takovém případě bude dotyčný klient povinen opustit prohlídku. Prague Local Friends s.r.o. nebudou mít vůči Klientovi žádnou další odpovědnost. Žádná náhrada nebude provedena a Prague Local Friends s.r.o. nebude platit žádné náklady ani náklady vzniklé v důsledku ukončení.

10. Nemoc nebo zdravotní postižení: Prague Local Friends s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav svých Klientů. V případě, že Klient trpí zdravotními komplikacemi, které by mohly mít vliv na průběh poskytované služby, je povinen tyto oznámit průvodci nebo během rezervace.

11. Reklamace: Pokud není Klient spokojený s kvalitou poskytované služby, musí na tuto skutečnost  upozornit průvodce v době jejího čerpání, aby ten mohl co nejlépe situaci napravit. Pouze v případě, že osoba pověřená Prague Local Friends s.r.o. poskytovat službu je informována o jakýchkoli problémech, má příležitost tuto nespokojenost řešit. Pokud by problém nebyl vyřešen ke spokojenosti Klienta přímo na místě, je třeba podat písemnou stížnost na e-mailovou adresu Prague Local Friends s.r.o. do 5 dnů od ukončení prohlídky.

12. Název Prague Local Friends s.r.o. a další grafika (loga, vzory, záhlaví stránek, ikony tlačítek, skripty a názvy služeb) jsou ochranné známky. Ochranné známky společnosti nesmí být používány (a to ani jako součást ochranných známek a / nebo jako názvy domén, ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou) žádným způsobem, který by mohl způsobit záměnu a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány, ať již zcela nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

Webové stránky a obsah třetích stran

Tato stránka obsahuje (nebo můžete být zaslána prostřednictvím této stránky nebo služby) odkazy na jiné webové stránky ("Stránky třetích stran"), jakož i články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo položky patřící nebo pocházející od třetích stran (dále jen "aplikace, software nebo obsah třetích stran"). Tyto weby třetích stran a aplikace, software nebo obsah třetích stran nejsou prošetřovány, sledovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti námi a neneseme odpovědnost za žádné weby třetích stran přístupné prostřednictvím těchto stránek nebo aplikací třetích stran, softwaru nebo obsah zveřejněného, dostupný prostřednictvím nebo nainstalovaný z webu, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na stránkách třetích stran nebo v aplikacích, softwaru nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, propojení nebo povolení používání nebo instalace jakéhokoli webu třetí strany nebo jakýchkoli aplikací, softwaru nebo obsahu třetích stran neznamená, že je schválíme nebo schválíme. Pokud se rozhodnete opustit web a přistoupit na stránky třetích stran nebo použít nebo nainstalovat jakékoli aplikace, software nebo obsah třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko a měli byste si být vědomi, že naše podmínky a zásady již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně postupů pro shromažďování osobních údajů a údajů, pro jakýkoli web, na který z tohoto webu přejdete nebo který se týká všech aplikací, které z tohoto webu používáte nebo instalujete.